header pieni

Säännöt ym.

Lokkisaari-yhdistyksen säännöt

1 § Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Lokkisaari ja sen kotipaikka Lempäälä. Yhdistyksen toimialueena on koko Suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää monimuotoisen ja vaateliaan kosteikkolajiston suojelua Suomessa sekä parantaa yleistä tietämystä kosteikkojen merkityksestä luonnolle, vaikuttaa asenteisiin luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi, ja myöskin monipuolistaa lintu- ja luontoharrastajien harrastusmahdollisuuksia.

Yhdistyksen nimi Lokkisaari juontaa juurensa Lempäälän Ahtialanjärven Lokkisaaresta, jonka yhdistyksen kaksi perustajajäsentä ovat kunnostaneet ainutlaatuiseksi lintukosteikoksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii
            
 • turvaamaan Ahtialanjärven Lokkisaaren monimuotoisuutta säännöllisillä hoitotoimilla sekä kehittämään järven luontoarvoja edelleen
 • aikaansaamaan ja ylläpitämään kunnostus- ja hoitotoimilla muita monimuotoisia kohteita alueellisesti uhanalaisten ja vähälukuisten lintulajien tarpeisiin sekä levähdysalueiksi muuttolinnuille
 • laatimaan esityksiä sopivien kosteikkoalueiden kunnostamiseksi ja uusien kunnostusmenetelmien kokeilemiseksi
 • tekemään kohteille kunnostus- ja hoitosuunnitelmia
 • laatimaan linnusto- ja muita luontoselvityksiä
 • kehittämään yhteistoimintaa viranomaistahojen kanssa
 • tarjoamaan maanomistajille tukea kosteikkojen vaalimiseksi
 • hankkimaan mahdollisuuksien mukaan omistukseensa kosteikkoja tai muita soveliaita kohteita (esim. tulva- ja rantaniittyjä, soita ja peltoja)
 • kutsumaan koolle tavoitteisiinsa liittyviä kokouksia ja neuvottelutilaisuuksia
 • harjoittamaan julkaisu- ja opastustoimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • järjestää talkootoimintaa hoitoa vaativilla ja kunnostettavilla kohteilla
 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä
 • hakea avustuksia julkisista varoista, säätiöiltä ja rahastoista
 
3 § Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa kahdeksantoista (18) vuotta täyttänyt henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi.

Nuorisojäseneksi voidaan ottaa alle kahdeksantoista (18) -vuotias henkilö samalla tavoin kuin varsinaisia jäseniä hyväksyttäessä.

Yhdistyksen pysyväisjäseneksi voidaan ottaa henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä, oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen jäsenmaksun suuruudesta päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa. Nuorisojäsenen vuosijäsenmaksu on enintään puolet (1/2) varsinaisen jäsenen vuosijäsenmaksusta. Pysyväis- ja kannattajajäsenen jäsenmaksu on 10 kertaa varsinaisen jäsenen jäsenmaksu.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsenmaksut kahtena peräkkäisenä vuotena laiminlyönyt jäsen katsotaan yhdistyksestä eronneeksi.
 
4 § Hallitus

Yhdistyksen asiainhoidosta vastaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä lisäksi vähintään kaksi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on yksi vuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa avukseen työryhmiä ja toimikuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, rahastonhoitaja tai sihteeri yksin, tai kaksi muuta hallituksen keskuudestaan määräämää jäsentä yhdessä.

6 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Kirjanpito tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksellä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi on yksi vuosi.

7 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu Lokkisaari-yhdistyksen kotisivuilla.
 
8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Kokouksia pidetään lisäksi, kun hallitus sen tarpeelliseksi katsoo, tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä 60 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä kannattajajäseniä ja alle 15-vuotiaita nuorisojäseniä lukuun ottamatta yksi ääni. Kokousasiat päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei erikseen ole muuta määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muissa asioissa ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.
 
9 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.       kokouksen avaus;

2.       valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja               
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;

3.        todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

4.        hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5.        esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;

6.        päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä            
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;

7.        vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus;

8.        valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet

9.        valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja

10.       käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosa (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.